Seksuaalisuuden portaat tekevät näkyväksi seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaisuuden

seksuaalisuuden portaat

Tämän syksyn aikana julkaisemme neliosaisen artikkelisarjan, jossa keskitytään lapsen ja nuoren seksuaaliseen kehitykseen ja sen eri vaiheisiin, sekä miten seksuaaliväkivalta lapsuudessa tai nuoruudessa voi vaikuttaa seksuaaliseen kehitykseen. Olemme saaneet aiheiden asiantuntijoilta Raisa Cacciatorelta, Erja Korteniemi-Poikelalta ja Tarja Santalahdelta heidän arvokkaita näkemyksiään käytettäväksi artikkelisarjassamme. Tässä artikkelisarjan ensimmäisessä osassa kuvataan lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä seksuaalisuuden portaiden mallin avulla. Lokakuun uutiskirjeessä esitellään Seksuaalisuuden portaat -mallia tarkemmin porras portaalta. Jatkossa kaikki artikkelin osat on luettavissa täällä.

Ihmisen seksuaalinen kehitys on yksilöllistä ja vaiheittain etenevää. Lapsen ja nuoren tavanomaisen seksuaalisen kehityksen eri vaiheiden tunnistaminen ja tunteminen on tärkeää, jotta aikuiset voivat tukea lapsen tai nuoren turvallista ja tervettä kasvua, sekä opettaa lapsille ja nuorille heidän ikä- ja kehitystasonsa mukaisia keho-, tunne- ja turvataitoja.

Kokonaisvaltainen, myös tunnetasolla tapahtuvan vaiheittaisen kehityksen huomioiva näkemys lapsen ja nuoren seksuaalisesta kehityksestä pohjautuu Erja Korteniemi-Poikelan ja Raisa Cacciatoren kehittämään seksuaalikasvatusmalliin: Seksuaalisuuden portaat. Seksuaalisuuden portaissa jokaisella portaalla toteutuu eri kehitysvaiheisiin liittyviä tärkeitä kehitystehtäviä, ja seksuaalisuuden portaat on ennen kaikkea malli omien valmiuksien kehittymisestä. Tällä halutaan painottaa sitä, että yksilön sisäinen kokemus omasta valmiudestaan kullekin portaalle on merkki kypsyydestä, eivät mitkään läheisyyden tai seksuaalisuuden teot itsessään.

Ihminen on seksuaalinen olento syntymästään lähtien. Lapsuudessa ja nuoruudessa ihmisen seksuaalisuus ilmenee kuitenkin hyvin eri tavalla kuin aikuisuudessa. Saadessaan kehittyä turvallisesti ja omaan tahtiinsa, seksuaalisuus kehittyy pikkuhiljaa, vaiheittain. Kätilö, terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja ja tietokirjailija Erja Korteniemi-Poikelan ja lastenpsykiatri, nuorisolääkäri, asiantuntijalääkäri, tietokirjailija, kouluttaja, sertifioitu EMDR-terapeutti Raisa Cacciatoren kehittämä malli Seksuaalisuuden portaat kuvaa lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä portaittain tapahtuvana, jolloin jokaisella kehityksen vaiheella, eli jokaisella seksuaalisuuden portaalla, on oma tärkeä tehtävänsä lapsen ja nuoren tasapainoisen ja turvallisen kasvun ja kehityksen kannalta. Malli on ainoita lapsen ja nuoren seksuaalisen kehityksen kokonaisvaltaista näkemystä edustavia malleja, joita tähän mennessä on julkaistu.

Seksuaalikasvatus keskittyy vielä tänä päivänäkin valitettavan usein ongelmalähtöisesti ehkäistäviin asioihin, kuten seksitautien ja raskauden ehkäisyyn. Kehittyvän lapsen ja nuoren olisi kuitenkin tärkeää saada oppia ihmissuhteidensa välityksellä seksuaalisuuteen liittyvistä myönteisistä asioista, kuten nautinnosta, myönteistä käsitystä itsestä ja omasta kehosta, turvallisesta ja hyvästä kosketuksesta, omista ja muiden rajoista. Ihmissuhde- ja tunnetaitojen oppiminen on myös osa seksuaalisuuden kehittymistä. Esimerkiksi ystävyyssuhteiden edellyttämien taitojen oppimisen kautta lapsi tai nuori saa arvokasta tietoa, miten myös myöhemmissä läheisissä ihmissuhteissa, kuten parisuhteissa, on rakentavaa toimia. Lapsen ja nuoren aiemmat tiedot ja taidot ikään kuin täydentyvät myöhemmillä portailla omaksutuilla uusilla asioilla.

Raisa Cacciatoren ja Erja Korteniemi-Poikelan kehittämä seksuaalisuuden portaat on seksuaalikasvatusmalli, jonka avulla lapsi ja nuori, mutta myös kuka tahansa aikuinen ihminen, voi tarkastella omaa seksuaalisen kehityksen vaihettaan. Malli tekee näkyväksi seksuaalisen kehityksen vaiheet jo vauvaiästä lähtien, ja havainnollistaa selkeästi sen, että seksuaalisessa kehityksessä on useita vaiheita ennen aikuisseksuaalisten tekojen portaita.

Seksuaalisuuden portaiden kokonaisvaltaiseen näkemykseen liittyy seksuaalisuuden laaja-alaisuus ja monikerroksellinen luonne. Seksuaalisuuteen ja sen kehitykseen liittyvät niin biologia, tunteet kuin järkikin. Biologisesti seksuaalisuuteen liittyvät geenit ja hormonit, mutta myös vietit ja vaistot. Biologinen kehitys kulkee yleensä aika lailla omia teitään lapsuudesta nuoruuden kautta aikuisuuteen. Tunteet puolestaan vaikuttavat ihmisen seksuaalisuuteen monin tavoin, ja seksuaalisuuden portaiden mallissa erityisesti tunteiden hallintaa ja sen opettelua korostetaan paljon. Tunteet myös ohjaavat ja suuntaavat ihmisen toimintaa seksuaalisessa kehityksessä. Järki puolestaan on seksuaalisen kehityksen eri vaiheissa varsin tärkeä osatekijä, sillä järki liittyy seksuaalisuudessa sellaisiin asioihin kuin ymmärrys, yksilön tiedot, harkinta- ja riskinarviokyky. Seksuaalisuuden portaiden mallissa korostetaan erityisesti järjen ja tunteen tasojen merkitystä ihmisen seksuaaliselle kehitykselle, mutta ihanteellista olisi, että seksuaalisuudessa olisivat aina yhtä tiiviisti läsnä kaikki kolme tasoa.

Seksuaalisuuden portaat rakentuvat mielessä, eivät teoissa

Seksuaalisuuden portaat on ennen kaikkea malli omien valmiuksien kehittymisestä. Tämä tarkoittaa sitä, että mitkään (seksuaaliset) teot itsessään eivät osoita ihmisessä kypsyyttä, vaan kypsyyden merkki on yksilön oma sisäinen kokemus siitä, onko hän valmis kullekin portaalle. Seksuaalisuuden portaiden seksuaalikasvatusmallissa korostuu tunnekeskeinen ja nautintoon myönteisesti suhtautuva näkemys. Seksuaalisuuden portaiden avulla halutaan myös edistää terveen itsetunnon ja -arvostuksen, seksuaalisen minäkuvan, toisten ihmisten kunnioittamiskyvyn sekä oman yksilöllisyyden kunnioittamisen kehittymistä.

Seksuaalisuuden portaat-malli kuvaa tavanomaista seksuaalisen kehityksen etenemistä, mutta käytännössä seksuaalinen kehitys ei aina etene täysin järjestelmällisesti ja suoraviivaisesti. Eri portaat voivat mennä limittäin ja lomittain, joillakin portailla viivytään vain pieni hetki, ja toisilla pidempään. Seksuaalinen kehitys on siis hyvin yksilöllistä, eikä se määräydy ihmisen iän tai fyysisen kypsyyden perusteella. Sen sijaan ihmisen oma kokemus määrittää seksuaalista kehitystä, ja täten jokaisella tulisi olla oikeus edetä kehityksessään omassa tahdissaan ja kaikessa rauhassa. Jokainen porras on lapsessa tai nuoressa itsessään tapahtuva tapahtumien sarja, jossa hän oppii aina hiukan lisää itsestään, kehostaan, tunteistaan, toisista ihmisistä ja ihmisten välisistä suhteista. Näistä elementeistä rakentuu ihmisen kokonaisvaltaisen kehityksen rinnalla perusta ihmisen yksilölliselle ja henkilökohtaiselle seksuaaliselle minäkuvalle.

”Teot eivät tee kypsyyttä, vaan sisäinen kokemus ja valmius kullekin portaalle. Niinpä niitä voi vapaaehtoisesti, aikanaan, koska vaan alkaa käydä läpi uudestaan.

– Raisa Cacciatore –

Seksuaalisuuden portailla edetään oppien, kokeillen ja uskaltaen 

Seksuaalisen kehityksen eri portailla lapsen tai nuoren tarpeet ovat luonteeltaan aivan erilaisia keskenään. Mitä alemmalla portaalla lapsi tai nuori on, sitä kauempana toisistaan ovat rakkauden tunne ja seksuaalinen nautinto, ja sitä enemmän suojelua lapsi tarvitsee. Tärkeää on kuitenkin olla lapsen tai nuoren tukena ja turvana millä tahansa portaista. Kehittyneemmän lapsen tai nuoren huolenpidosta ja kasvatuksesta vastuussa olevan henkilön vastuulla on aina asettaa ja pitää rajat, olla turvallinen, tarjota lapselle tai nuorelle ikä- ja kehitystason mukaista tietoa sekä opettaa kehitysvaiheeseen soveltuvia turvataitoja. Lapsen seksuaalisuus on lähtökohtaisesti puhdasta ja viatonta, ja aikuisilla on suuret vaikutusmahdollisuudet siihen, millaista seksuaali- eli kehotunnekasvatusta lapselle tarjotaan. Sen myötä on mahdollista vaikuttaa siihen, millaisena lapsi nyt ja tulevaisuudessa oman seksuaalisuutensa kokee.

Lapselle on luontaista tutkia seksuaalisuuttaan ja ihmissuhderooleja leikkien kautta, esimerkiksi lääkäri- ja kotileikit ovat tavallisia. Lapsen kehitykseen kuuluvaa seksuaalista leikkiä esiintyy lapsen eri kehitysvaiheissa, ja leikki on toistuvuudeltaan ja kestoltaan rajattua. Lapsi on luontaisesti utelias ja kiinnostunut monista asioista, ja tutkimalla ja tutustumalla itseään kiinnostaviin aiheisiin, lapsi hankkii tietoa ja oppii elämästä. Lapselle seksuaalisuuden tutkiminen on vain yksi kiinnostava asia kaikkien muiden kiinnostavien asioiden joukossa, ja tästä heräävät tunteet ovat yleensä neutraalin spontaaneja, eivät esimerkiksi pakonomaisia tai aggressiivisia.

Lapsuudessa seksuaaliväkivallan kohteeksi joutuneen tai sellaista epäilevän voi olla vaikeaa tietää, mikä on tyypillistä seksuaalisuuden tutkiskelua lapsille tavanomaisten leikkien kautta. Sitä voi arvioida muun muassa siten, ovatko lapsuudessa seksuaalisia piirteitä sisältäneissä leikeissä leikkijät olleet kehityksellisesti ja iältään suunnilleen samalla tasolla, ovatko leikin osapuolet olleet muuten samanarvoisia vai onko heidän välillään ollut jonkinlaista valta-asetelmaa, sekä onko leikeissä ollut jotenkin havaittavissa suostumus kaikilta osapuolilta, ja onko leikin kaikilla osapuolilla ollut mahdollisuus lopettaa leikki missä vaiheessa tahansa. Silti, vaikka kyseessä olisi voinut puhtaasti olla leikki, voi se jollekin olla vaurioittava kokemus, ja oman sisäisen kokemuksen kuunteleminen asiassa on tärkeää.

Seksuaalisuuden portailla eri portaiden sisältöjä ja tarpeita voi tutkia myös eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa 

Eri portaat pitävät sisällään erilaisia sisältöjä, tarpeita ja tavoitteita lapsen ja nuoren kehityksen näkökulmasta. Mitä ylemmäs seksuaalisuuden portailla edetään, sitä yksityisemmiksi muuttuvat seksuaalisuuden mahdolliset ilmenemismuodot. Lapsen ja nuoren kehittyessä aikuisten tehtävänä on opastaa yksityisyyteen ja intiimiyteen liittyviä soveliaisuussääntöjä, joiden on myös tarkoitus suojata lasta tai nuorta itseään. Seksuaalisen kehityksen toteutuessa omaan tahtiinsa, on mahdollista tutkia ja harjoitella henkilökohtaisen seksuaalisuutensa eri ulottuvuuksia turvallisesti ja ilolla eri portailla. Toisinaan aikuisenakin voi tuntea olevansa väärällä portaalla, jolloin jokin omassa seksuaalisuudessa tai seksissä tuntuu vaikealta. Tällöin voi olla hyvä ajatus palata ja viipyä sellaisella portaalla, jossa voi tuntea valmiutta kyseisen portaan tunteille, kokemuksille ja nautinnoille.

Lapsuuden tai nuoruuden aikainen seksuaaliväkivalta vaikuttaa yleensä aina jollakin tavalla lapsen tai nuoren seksuaaliseen kehitykseen, sekä myöhempään seksuaalisuuteen. Seksuaalisuuden portaat-mallia voi käyttää aikuisenakin konkreettisena työvälineenä oman elämän- ja seksuaalihistorian sekä oman seksuaalisuuden tutkimiseen. Lisäksi seksuaalisuuden portaiden mallia voi käyttää työvälineenä omien seksuaalitraumojen vaikutusten ymmärtämiseen ja niistä toipumiseen. Seksuaalitraumojen vaikutusten ei tarvitse olla lopullisia, vaan seksuaalisuuden portaita voi aina alkaa nousta uudelleen esimerkiksi terapian avulla.

Lämpimät kiitokset tähän artikkeliin saaduista kommenteista Raisa Cacciatorelle ja Erja Korteniemi-Poikelalle!

Tässä artikkelissa on asiantuntijalausuntojen lisäksi hyödynnetty seuraavia lähdemateriaaleja:

Cacciatore, R. & Korteniemi-Poikela, E. 2018. Rakkaus, ilo, rohkeus: Seksuaalisuuden portaat. Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

Cacciatore, R. n.d. Seksuaalisuuden portaat on tunnekasvatusmalli.

Lapsen seksuaalisuus: Seksuaalisuuden portaat. Väestöliitto 2021. Youtube.

Väestöliitto 2020. Rakas kehoni: Seksuaalisuuden portailla!

Väestöliitto 2019. Seksuaalisuuden portaat.

Juttu on julkaistu syyskuun 2022 uutiskirjeessä. Lue koko uutiskirje täältä.

Tilaa uutiskirje suoraan omaan sähköpostiisi täältä.

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top