Suomen Delfins ry

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste / Suomen Delfins ry
Päivitetty 1.6.2019

Rekisterinpitäjä

Suomen DELFINS ry (Y-tunnus: 1103683-4)
Osoite: Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola
Puhelin: 050 522 6604
info@suomendelfins.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen DELFINS ry: toiminnanjohtaja
Liisa Kaukio-Rasilainen
Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola
info@suomendelfins.fi

Rekisterin nimi

Suomen DELFINS ry:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittely oikeusperuste

1.     Yhdistyksen jäsenyys: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
2.     Vapaaehtoisten ja yhdistyksen toimijoiden rekisteri: rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Suostumuksen perusteella: asiakkuuteen liittyvä tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä viestintä, joka voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin henkilötietojen käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri: jäsenluettelon ylläpito, jäsenviestintä ja jäsenmaksulaskutus
Vapaaehtoisten/yhdistyksen toimijoiden rekisteri: tiedottaminen ja korvausten maksaminen
Koulutus/markkinointirekisteri: tiedottaminen ja laskutus

Uutiskirjeissä tai muissa vastaavissa viestintämuodoissa kerrotaan Suomen DELFINS ry:n tulevista tapahtumista, uutisista sekä toiminnasta.

Rekisterin tietosisällöt

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:
• Yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, sähköpostiosoitteet ja vapaaehtoistyöntekijöillä/toimijoilla tarvittavat lakisääteiset henkilötiedot korvauksien maksua varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään internetin kautta tai sähköpostilla
• Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Suomen DELFINS ry ei luovuta rekisteristä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietoturva

Rekisterin henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan ne rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilyttäminen

Yhdistyksen jäsenet: jäsenyyden keston ajan. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.

Yhdistyksen toimijat ja vapaaehtoistyöntekijät: Toimijuuden/vapaaehtoistyön ajan. Lisäksi kirjanpitolain mukaan säilytetään tarvittavat yksilöintitiedot kirjanpitolain määräämän ajan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus soveltuvan tietolainsäädännön mukaisesti:

1.     saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
2.     saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Suomen DELFINS ry:n käsittelemät henkilötiedot
3.     vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tiedon täydentämistä
4.     vaatia henkilötietojensa poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet
5.     peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
6.     valittaa valvontaviranomaiselle
-        jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydentotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti nimetylle yhteyshenkilölle:

Suomen DELFINS ry
Liisa Kaukio-Rasilainen
Kauppalankatu 13, 45100 Kouvola
info@suomendelfins.fi

Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella henkilöllisyystodistuksella.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittä aikaa ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Scroll to Top