Psykofyysisen fysioterapian monimenetelmäisyys mahdollistaa monenlaisten haasteiden työstämisen –  keskiössä ihmisen kehon, mielen ja tunteiden kokonaisuus

psykof

Psykofyysinen fysioterapeutti, seksuaalineuvoja Tiina Manninen kertoo tässä artikkelissa psykofyysisestä fysioterapiasta; mitä se on, kenelle se soveltuu, sekä millaista apua siitä voi olla ihmisen arkeen.

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysistä fysioterapiaa voi tarjota psykofyysisen fysioterapian erikoistumiskoulutuksen käynyt ja soveltuvan työkokemuksen omaava fysioterapeutti, joka on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattilainen.

Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, ja ajatukset ja tunteet heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta, itsestä ja toisista. Fysioterapiassa havainnoidaan ja käsitellään ihmisen kokemusten, kehon ja ympäristön välistä suhdetta, millä tavalla ne ilmenevät, miten ne ymmärretään omassa kehossa ja millainen merkitys niille annetaan.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla ihminen saa vahvistettua tai palautettua omia myönteisiä selviytymiskeinoja, toimintamalleja ja voimavaroja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja sallimisen, joka voi esimerkiksi tukea hyvinvoinnin kannalta keskeisiä tunteiden säätelyn tai itsestä huolenpitämisen taitoja.

Psykofyysinen fysioterapia käytännössä

Psykofyysinen fysioterapia on tavoitteellista kuntoutusta, jonka sisältö ja tavoitteet muodostetaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden, voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyössä. Fysioterapian tarkoituksena on usein tukea kehollisten menetelmien ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan työskentelyn tuella ihmisen ystävällistä ja sallivaa suhdetta omaan kehoon, ja lisätä ihmisen kokemusta toimijuudesta, elämänhallinnasta ja kyvystä vaikuttaa kehollisuuden kautta omaan elämään.

Fysioterapian menetelminä voivat olla muun muassa liikeharjoitteet, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset, erilaiset rentoutusmenetelmät, vuorovaikutusta vahvistavat harjoitteet, liikuntaohjaus sekä tiedon antaminen asiakkaalle merkityksellisistä aihealueista. Harjoitteet valitaan ja niitä sovelletaan asiakkaan voimavarojen mukaisesti. Harjoitteita valittaessa pyritään huomioimaan lisäksi asiakkaan toimintakyky, voimavarat ja kuormitustekijät, arjen toimintaympäristö ja luontaiset taipumukset ja mieltymykset.

Fysioterapian harjoitteita voidaan tehdä esimerkiksi seisten, tuetusti, istuen tai makuulla, paikallaan tai liikkeessä. Fysioterapia voi palveluntarjoajasta ja tahosta riippuen sisältää myös itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan kosketukseen pohjaavia manuaalisia hoitoja tai läsnä olevaa, itsesäätelyä tukevaa tai itsetuntemusta vahvistavaa kosketusta.

Työskentelyssä korostuu asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyö ja vuorovaikutus. Asiakasta kannustetaan ja tuetaan ottamaan enenevässä määrin vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Toteutuneen fysioterapian arvioinnissa merkittävintä on asiakkaan itse kokema muutos kohti omaa toimijuutta ja oman elämänsä myönteistä hallintaa.

Psykofyysiseen fysioterapiaan hakeutuminen ja terapiaprosessin kesto

Psykofyysiseen fysioterapiaan voi hakeutua eri tavoin. Fysioterapiaan yksityisellä puolella voi hakeutua itsemaksavana itselle sopivana ajankohtana. Julkisella puolella psykofyysistä fysioterapiaa voidaan tarjota esimerkiksi psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa ja joissain terveyskeskuksissa osana julkisen puolen palveluita. Psykofyysiseen fysioterapiaan voidaan tehdä toisinaan hoitavan lääkärin lausunnolla palveluseteli tai maksusitoumus, jolla voi etsiä itselleen sopivan palveluntuottajan. Pidempiä fysioterapian jaksoja voidaan hakea lääkärin lausunnolla Kelalta Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Muita fysioterapian maksajatahoja voivat olla esimerkiksi vakuutusyhtiöt ja työterveyshuolto.

Fysioterapiaprosessin pituus riippuu palvelua tarjoavasta tahosta. Julkisella puolella, Kelan kustantamana tai palvelusetelillä toteutuvan fysioterapiaprosessin enimmäispituus määräytyy usein hoitavan tahon tai annetun kuntoutuspäätöksen mukaisesti. Yksityisellä puolella itsemaksavana toteutuvat kuntoutusprosessit voivat olla hyvin erimittaisia ihmisen maksukyvyn ja kokonaistilanteen mukaisesti. Fysioterapiaprosessit voivat kestää muutaman kerran mittaisista jaksoista useamman vuoden mittaisiin hoito- ja kuntoutusjaksoihin.

Fysioterapian tarve, valmiudet ja oikea-aikaisuus arvioidaan aina yksilöllisesti ammattilaisen ja asiakkaan yhteistyössä. Voi olla suositeltavaa, että psykofyysisen fysioterapian tarpeen ja oikea-aikaisuuden arvioinnissa on mukana myös mahdollinen hoitava lääkäri yhdessä asiakkaan, fysioterapeutin ja mahdollisen muun hoitavan ammattilaisen kanssa.

Psykofyysisen fysioterapian soveltuvuus eri tilanteissa ja sen vaikutuksia ihmisen arkeen

Fysioterapiatyöskentelyn kannalta on tärkeää, että ihminen on kiinnostunut ja motivoitunut kehokeskeiseen työskentelyyn. Toisinaan, jos ihmisen on vaikea kuvailla omaa sisäistä kokemustaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja kehokokemuksiaan, fysioterapeuttinen kokemukselliseen oppimiseen keskittyvä työskentely voi tukea ihmistä oman kokemuksen kuvailemisen tunnistamisessa ja harjoittelemisessa.

Tämä voi tukea esimerkiksi arjen vuorovaikutus- ja tunnesäätelytaitoja sekä sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Psykofyysisen fysioterapian sisältöjä ja toteutusta voidaan pyrkiä viemään osaksi asiakkaan arkea ja näin tukea arjen kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Psykofyysinen fysioterapia voi toisinaan olla ihmisen pääasiallinen ja ensisijainen kuntoutusmuoto, tai toteutua keskusteluun painottuvan psykoterapian tai muun hoidon rinnalla osana ihmisen hoidon ja kuntoutuksen kokonaisuutta. Toisinaan psykofyysisen fysioterapian työskentely voi myös edeltää psykoterapian aloitusta tai olla kuntoutusmuotona psykoterapiaa odottaessa, jolloin työskentelyssä voidaan vahvistaa psykoterapian kannalta keskeisiä valmiuksia, kuten tunnesäätely- ja vuorovaikutustaitoja ja voimavaroja. Psykofyysinen fysioterapia voi olla osana traumaperäisten oireiden hoitoa ja kuntoutusta mahdollisen muun asianmukaisen hoidon rinnalla.

Fysioterapian ollessa osana muun hoidon kokonaisuutta, voidaan pyrkiä yhteistyöhön muiden hoito- ja kuntoutustahojen kanssa hoidon tavoitteiden yhtenäistämiseksi. Fysioterapiasta voi saada mukaansa itselleen soveltuvaa harjoitus- ja tietomateriaalia itselle tärkeistä asioista omaharjoittelun ja -työskentelyn tueksi. Työskentelyn vaikutukset ovat hyvin yksilöllisiä ja niihin vaikuttavat asiakkaan voimavarat, toimintakyky ja elämäntilanne.

Psykofyysistä työskentelyä voidaan suositella ihmisille, joilla ilmenee esimerkiksi:

 • mielenterveyden ongelmia esimerkiksi masennusta, syömishäiriöoireita tai paniikkioireita
 • neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä
 • stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta
 • pitkittyneitä kiputiloja
 • liikkumiseen ja omaan kehoon kohdistuvaa pelkoa tai välttämiskäyttäytymistä
 • vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa ja hahmotuksessa
 • traumaperäisiä kehollisia oireita

Psykofyysisen fysioterapiakuntoutuksen avulla asiakas voi:

 • oppia aistimaan ja arvostamaan omaa kehoaan ja sen reaktioita
 • saada turvallisemman ja varmemman kontaktin itseensä, omaan tapaansa olla
 • löytää vaihtoehtoisia tapoja liikkua ja kokea
 • vahvistaa omia tunnesäätelyn taitoja
 • löytää vaihtoehtoisia toimintakykyä edistäviä toimintatapoja
 • oppia rauhoittamaan ja aktivoimaan itseään ja säätelemään omia reaktioitaan
 • oppia rentoutumista, tasapainottumista ja stressinsäätelyä
 • kyetä itse säätelemään asentojaan ja kuormitustaan
 • pystyä omien oivalluksiensa avulla vaikuttamaan kipujen ja oireiden syihin
 • kokea liikkumisen osaksi itseilmaisua
 • löytää mahdollisuuksia muutokseen ja kehitykseen
 • pystyä vahvistamaan itsetuntemustaan
 • oppia vuorovaikutustaitoja, nonverbaalia ilmaisua ja yhdessä toimimista.

Psykofyysisen fysioterapian palveluntuottajia voi etsiä osoitteesta psyfy.net. Itselle sopivaa palveluntuottajaa etsiessä kannattaa tiedustella ammattilaisilta heidän erityisosaamisalueitaan ja painotuksiaan.

Artikkeli on julkaistu Suomen Delfins ry:n uutiskirjeessä 5-2023. Lue koko uutiskirje tästä.

Tilaa uutiskirje suoraan sähköpostiisi tästä.

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top