Kirjoituspyyntö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille miehille

Myös pojat ja miehet kokevat seksuaalista hyväksikäyttöä.

Lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden miesten kokemuksia halutaan nyt tutkia. Tutkimuskohteena on erityisesti se, millä tavoin miehet kertovat hyväksikäytöstä, ja miten hyväksikäyttö on paljastunut muille. Voit jakaa kokemuksiasi vastaamalla tähän kirjoituspyyntöön heinäkuun alkuun mennessä.

Tutkimuksen nimi: Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastaminen miesuhrien kertomana (The disclosure of child sexual abuse by male victims)

Tutkimuksen tarkoitus

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä miespuolisten henkilöiden kertomana. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on laajasti tutkittu ilmiö ja tutkimusta esimerkiksi hyväksikäytön vaikutuksista on runsaasti. Vähemmän tutkimusta on kuitenkin siitä millä tavoin koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä kerrotaan ja millä tavoin se on paljastunut. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuitenkin tapahtuu, ja uhreja ovat myös pojat.

Suomalaisen kulttuurin suhteellisen jäykkä maskuliinisuuskuva voidaan nähdä eräänä hyväksikäytön paljastamista estävänä tekijänä, joten on mielekästä tarkastella miesuhrien kertomuksia heidän kokemasta hyväksikäytöstä sekä sen paljastamisesta. Tämän lisäksi kulttuurisen kontekstin ja sekä uhrin että tekijän sukupuolen merkitys korostuu; naiset ja tytöt voidaan asettaa herkemmin passiivisen uhrin asemaan, kuin miehet tai pojat. Tämän tutkimuksen avulla pyrin selvittämään lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä.

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen voivat osallistua täysi-ikäiset miehet, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä. Osallistuminen tarkoittaa kirjoituspyyntöön vastaamista, eli Teitä pyydetään kirjoittamaan kokemuksistanne sekä vapaasti, että vastaamalla annettuihin kysymyksiin.

Kirjoituspyyntöön voi vastata sekä sähköisessä muodossa, kuten sähköpostilla, että kirjeenä 3.7. asti.

Kirjoituspyyntö

Teitä pyydetään kirjoittamaan lapsena koetusta seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä vapaamuotoisesti, että vastaamalla annettuihin kysymyksiin. Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi piirroksilla tai päiväkirjamerkinnöillä. Alla listattuna kysymykset, joihin voitte vastata kirjoituksissanne. Voitte vastata osaan kysymyksistä, tai kirjoittaa kerronnallisen tarinan kokemuksistanne. Kysymysten on tarkoitus olla apuna kokemusten jäsentämiselle siten, että juuri hyväksikäytön paljastamiseen liittyvät tekijät voisivat nousta esiin.

A. Perustiedot

1. Minkä ikäinen olit, kun hyväksikäyttö alkoi ja päättyi? Oliko hyväksikäyttö toistuvaa?
2. Mikä on sukupuolesi/identifioidutko mieheksi? Mikä on kulttuurinen taustasi/etnisyys?
3. Mikä on/oli tekijän (oletettu) sukupuoli? Entä kulttuurinen tausta?

B. Tarkentavat kysymykset

1. Minkä ikäinen olit, kun hyväksikäyttösi paljastui muille?
2. Kerroitko itse kokemuksistasi/kysyttiinkö sinulta asiasta/paljastuiko asia muulla tavoin?
3. Miltä hyväksikäytön julkitulo sinusta tuntui? Miltä asia sinusta tuntuu tällä hetkellä?
4. Kuka on ensimmäinen henkilö, jonka kanssa keskustelit asiasta?
5. Tutkiko poliisi asiaa? Etenikö asia oikeudenkäyntiin asti?

C. Paljastaminen

1. Kuultiinko sinua?
2. Uskottiinko sinua?
3. Miltä se tuntui? Mistä luulet sen johtuneen?
4. Miten paljastamiseen reagoitiin? Miltä reagointi tuntui?
5. Oliko paljastamiselle jotain esteitä?
6. (Jos kyllä) Minkälaisia? Mistä ne mielestäsi johtuivat?
7. Oliko jollekin helpompi paljastaa, kuin toiselle?
8. (Jos kyllä) Mistä tämä mielestäsi johtui?
9. Avoin kertomus: millä tavoin hyväksikäyttökokemuksesi paljastui muille?

D. Hyväksikäyttökokemus & minä

1. Onko hyväksikäyttökokemus mielestäsi vaikuttanut siihen, miten koet sukupuolesi ja seksuaalisuutesi?
2. Koetko, että omasti ja/tai tekijän kulttuurinne tausta vaikutti siihen, millä tavoin:
• kykenit puhumaan ja kertomaan hyväksikäytöstäsi?
• hyväksikäyttöön suhtauduttiin ja millä tavalla siitä puhuttiin? Jos kyllä, kuvailetko millä tavoin?
3. Koetko, että hyväksikäyttökokemuksesi käsittelyssä sen julkitulon jälkeen oli jotain harmillista/vahingollista/puutteellista?
4. Millä tavalla koetusta hyväksikäytöstä tulisi mielestäsi puhua?
5. Miten hyväksikäytön paljastamisesta voisi tehdä helpompaa?
6. Oletko saanut keskusteluapua hyväksikäytön käsittelyyn?

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimus saattaa kuitenkin auttaa selvittämään lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä.

Tutkimuksen mahdolliset epämukavuudet voivat liittyä kirjoitustehtävän aiheeseen, jonka vuoksi on tärkeää, että teillä on jokin tukiverkosto, johon tukeutua, mikäli esimerkiksi epämiellyttäviä tuntemuksia herää kirjoitustehtävän jälkeen.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen tekijän ja hänen ohjaajiensa tiedossa, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Kirjoitustehtävän vastaanottaja kirjoittaa tekstin puhtaaksi ja samalla tekstistä poistetaan tunnistetiedot, mikäli niitä on.

Tutkimuksen toteutuksen aikana tunnisteeton aineisto säilytetään tutkimuksen toteuttajan tietokoneella, johon muilla ei ole pääsyä sekä lukitussa tilassa erillisenä muistitallenteena Oulun Yliopistossa. Tutkimuksen päätyttyä kirjallista anonymisoitua aineistoa säilytetään edelleen lukitussa tilassa erillisenä muistitallenteena Oulun Yliopistossa, jonka jälkeen se tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä. Tutkimuksen vastaava henkilö huolehtii aineiston säilytyksestä ja tuhoamisesta. Aineistoon on pääsy vain tutkimuksen tekijällä ja hänen ohjaajillaan. Tutkimuksessa ei luovuteta tietojanne muille osapuolille.

Mikäli osallistutte tutkimukseen sähköisesti, alkuperäinen viesti tuhotaan, eikä tunnistetietoja (kuten sähköpostiosoite) säilytetä.

Kirjeet puolestaan kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella, ja alkuperäiset tuhotaan. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voitte kieltäytyä osallistumasta, ja keskeyttää osallistumisenne syytä ilmoittamatta milloin tahansa. Jos osallistumisenne tutkimukseen jostain syystä keskeytyy, keskeyttämiseen mennessä kerättyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa.

Tutkimustuloksista tiedottaminen & tutkimuksen julkaiseminen

Teillä on mahdollisuus saada luettavaksi puhtaaksikirjoitettu versio sekä omasta kirjoituksesta, että valmiista pro gradu -tutkielmasta. Mikäli aineistosta kirjoitetaan ja julkaistaan myös muita kirjallisia julkaisuja, Teillä on mahdollisuus pyytää myös nämä tuotokset itselle luettavaksi. Pro gradu –tutkielma toteutetaan englannin kielellä.

Tutkimus julkaistaan Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa sen valmistuttua. Tutkimustuloksista voidaan lisäksi raportoida kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisuissa, konferensseissa ja seminaareissa tavalla, jolla osallistujien tai tutkimuksen aikana keskusteluissa mainittujen henkilöiden henkilöllisyys ei paljastu, eikä heitä voida tunnistaa.

Voitte missä tahansa vaiheessa olla yhteydessä opinnäytetyön tekijään tai ohjaajiin.
Kirjoituksia vastaanotetaan 3.7. asti.
Kiitos jo etukäteen osallistumisesta ja kiinnostuksesta tutkimusta kohtaan!

Tutkimuksen osallistumisen yhteystiedot:

Kirjoitustehtävät sähköisessä muodossa voi palauttaa osoitteeseen
kristiina.raatevaara@student.oulu.fi

Kirjoitustehtävät esimerkiksi kirjeenä voi postittaa osoitteeseen
Helena Louhela (Raatevaaran tutkimus) PL 2000, 90014 Oulun Yliopisto

Tutkimuksen toteuttaa opinnäytetyön tekijä:

Kristiina Raatevaara, kristiina.raatevaara@student.oulu.fi

Opinnäytetyön ohjauksesta vastaavat:

Helena Louhela (tutkimuksesta vastaava henkilö), 0294484685, helena.louhela@oulu.fi
Suvi Pihkala, 0294483729, suvi.pihkala@oulu.fi

Oliko tämän sivun sisältö mielestäsi hyödyllistä?
+1
0
+1
0
+1
0

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top