Haastattelupyyntö

mies

Haastattelupyyntö lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille miehille

 

Tutkimuksen nimi

Lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön kertomisen prosessi miesselviytyjien näkökulmasta (The disclosure process of male child sexual abuse survivors)

 

Tutkimuksen toteuttaja

Väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron, Oulun yliopisto

 

Tutkimuksen tarkoitus

Teitä pyydetään osallistumaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on tarkastella lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamista erityisesti miesselviytyjien näkökulmasta tarkasteltuna. Hyväksikäyttökokemuksesta puhuminen voi olla haastavaa, sillä esimerkiksi ympäröivä kulttuuri voi vaikuttaa hyväksikäytöstä kertomiseen, sekä kertomatta jättämiseen. Suomalaisen kulttuurin suhteellisen jäykkä maskuliinisuuskuva voidaan nähdä eräänä hyväksikäytön paljastamista estävänä tekijänä. Tämän lisäksi sekä uhrin että tekijän sukupuolen merkitys voi korostua apua haettaessa; naiset ja tytöt voidaan asettaa herkemmin passiiviseen uhrin asemaan, kuin miehet ja pojat. Lapsuuden trauman käsittelyn kannalta hyväksikäyttökokemuksesta puhuminen ja sen käsittely on kuitenkin olennaista, joten on tärkeää ottaa tutkimuksen keskiöön miesselviytyjien rooli seksuaaliväkivallan monimutkaisella kentällä. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on yhä edelleen verhoutunut hiljaisuuden ja häpeän kiemuroihin. Hyväksikäytöstä selvinneet miehet eivät välttämättä sovi ympäristön luomaan ja ylläpitämään ”miehen muottiin”, jonka vuoksi hyväksikäytöstä kertominen ja sen paljastaminen voi viivästyä, tai selviytyjä voidaan vaientaa. Tällä hetkellä aiheesta löytyy tutkimusta suhteellisen niukasti, joten tutkimukseni avulla pyrin tuottamaan uutta tieteellistä tietoa sekä miesselviytyjille itselleen, ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

 

Tutkimuksen kulku

Tutkimukseen voivat osallistua yli 16 vuotta täyttäneet mieheksi identifioituvat henkilöt, jotka ovat kokeneet lapsena seksuaalista hyväksikäyttöä. Osallistuminen edellyttää lisäksi aiempaa kontaktia johonkin tukiverkostoon tai muuhun hoitavaan tahoon. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa haastatteluun osallistumista. Mikäli haluatte, voitte havainnollistaa kokemuksianne esimerkiksi piirustuksien, päiväkirjamerkintöjen tai muun kirjallisen materiaalin avulla.

 

Haastattelupyyntö

Teitä pyydetään osallistumaan haastatteluun, jonka toteuttaa väitöstutkija Kristiina Raatevaara-Cameron. Haastatteluja voidaan järjestää yksi tai useampi, riippuen osallistujasta. Lähtökohtaisesti yhden haastattelun kesto on noin 1–1,5 tuntia. Haastattelut äänitetään. Tarvittaessa haastattelut voidaan järjestää etänä. Tutkimuksen aikana Teiltä kerätään myös kirjallista aineistoa esimerkiksi kirjeiden, päiväkirjamerkintöjen tai piirustusten muodossa. Voitte myös halutessanne osallistua pelkästään haastatteluun. Haastattelut voidaan toteuttaa joko suomen kielellä, tai englannin kielellä.

 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

On mahdollista, ettei tähän tutkimukseen osallistumisesta ole Teille hyötyä. Tutkimus saattaa kuitenkin auttaa selvittämään lapsena koetun seksuaalisen hyväksikäytön paljastamiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksen mahdolliset epämukavuudet voivat liittyä haastattelun aiheeseen, jonka vuoksi on tärkeää, että teillä on jokin tukiverkosto, johon tukeutua, mikäli esimerkiksi epämiellyttäviä tuntemuksia herää haastattelutilanteen jälkeen. Lisäksi tutkija Raatevaara-Cameron on tavoitettavissa tutkimuksen toteuttamisen ajan. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Voitte jättäytyä pois tutkimuksesta missä tahansa vaiheessa. Mikäli jättäydytte pois, Teistä jo kerättyä dataa käytetään tutkimuksessa.

 

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen Tutkimuksessa henkilöllisyytenne sekä muut tunnistettavat tiedot ovat ainoastaan tutkimuksen tekijän tiedossa, ja hän on salassapitovelvollinen. Kaikkia Teistä kerättyä tietoa ja tutkimustuloksia käsitellään huolellisesti ja luottamuksellisesti. Teiltä kerätään tutkimuksen aikana (elo-lokakuussa 2022) yhteystietoja (puhelinnumero/sähköpostiosoite), joita säilytetään koodi- tai peitenimen avulla suojatulla verkkolevyllä, ja tuhotaan viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisen jälkeen.

 

Haastattelun toteuttanut tutkija kirjoittaa haastattelun puhtaaksi ja samalla tekstistä poistetaan tunnistetiedot. Tämän jälkeen alkuperäinen audiotallenne tuhotaan. Teiltä kerätty kirjallinen materiaali (kirjeet, päiväkirjamerkinnät, piirustukset) säilytetään skannattuna suojatulla verkkolevyllä viisi vuotta väitöstutkimuksen valmistumisesta, jonka jälkeen ne tuhotaan. Mikäli kirjallisissa materiaaleissa käy ilmi henkilötietoja tai tunnistettavia tietoja, ne poistetaan ennen materiaalien arkistointia.

 

Tutkimuksen toteutuksen aikana litteroitu tunnisteeton aineisto säilytetään tutkimuksen toteuttajan tietokoneella, johon muilla ei ole pääsyä. Tutkimuksen päätyttyä kirjallista anonymisoitua aineistoa säilytetään erillisenä muistitallenteena suojatulla verkkolevyllä, jonka jälkeen se tuhotaan viisi vuotta tutkimuksen päättymisestä. Tutkimuksen toteuttaja Kristiina Raatevaara-Cameron huolehtii aineiston säilytyksestä ja tuhoamisesta. Lisäksi allekirjoittamasi suostumuslomake säilytetään aineistosta erillään lukitussa huoneessa Oulun yliopiston tiloissa. Suostumuslomake tuhotaan myös 5 vuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen. Anonymisoitua aineistoa voivat lukea myös hänen ohjaajansa, Johanna Hiitola sekä Helena Louhela, ja he kaikki ovat salassapitovelvollisia. Tutkimuksessa ei luovuteta tietojanne muille osapuolille. Kaikki kerätty aineisto tuhotaan viisi vuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen. Materiaalin säilytyksestä vastaa tutkimuksesta vastaava tutkija Kristiina Raatevaara-Cameron.

 

Tutkimustuloksista tiedottaminen & tutkimuksen julkaiseminen

Sinulla on mahdollisuus saada luettavaksesi puhtaaksikirjoitettu versio omasta haastattelustasi sekä valmis julkaistu väitöskirja sähköisessä muodossa. Mikäli aineistosta kirjoitetaan ja julkaistaan myös muita kirjallisia julkaisuja, sinulla on mahdollisuus pyytää myös nämä tuotokset itsellesi luettavaksesi. Väitöskirja tuotetaan ja kirjoitetaan englannin kielellä.

 

Tutkimus julkaistaan Oulun yliopiston julkaisuarkistossa Jultikassa sen valmistuttua. Tutkimustuloksista voidaan lisäksi raportoida kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä julkaisuissa, konferensseissa ja seminaareissa niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimuksen toteuttaja voi käyttää aineistoa myös väitöskirjan jälkeisiin julkaisuihinsa. Kaikki kerätty aineisto tuhotaan viisi vuotta väitöskirjan valmistumisen jälkeen, mutta käytännössä aineistoa sisältäviä tieteellisiä artikkeleita voi julkaista myös tämän viiden vuoden aikarajan jälkeen.

 

Voitte missä tahansa vaiheessa olla yhteydessä tutkijaan!

Vastauksia haastattelupyyntöön vastaanotetaan 30.9. asti.

 

Tutkijan yhteystiedot

Tutkimuksen toteuttavana tutkijana toimii:

Kristiina Raatevaara-Cameron, KM, +358504712421, kristiina.raatevaara@oulu.fi

Tutkimuksen toteuttajan ohjaajien yhteystiedot

 

Tutkimuksen pääohjaajana toimii:

Johanna Hiitola, yliopistonlehtori, YTT, dosentti, 0294483748, johanna.hiitola@oulu.fi

 

Tutkimuksen toisena ohjaajana toimii:

Helena Louhela, tutkijatohtori, KT, 0294484685, helena.louhela@oulu.fi

Lisää aiheesta:

Luottamuksellista apua ja neuvoja myös:

Ajanvaraus

Varaa itsellesi sopiva aika keskustelulle:
Ajanvarauskalenteri

Neuvontapuhelin

050 583 5000
ma 9-10

Chat

maanantaisin 12-14

Katso iltachatit täältä.

Vertaistuki

Katso paikkakunnat ja ajat täältä sekä chatryhmät täältä.

Tukisuhde

Oman tilanteen pohdinta koulutetun tukihenkilön kanssa.

Scroll to Top